logo ah kancelaria prawna

Niezbędnik frankowicza 

Co powinien wiedzieć kredytobiorca o swojej umowie o kredyt hipoteczny z bankiem? Co może zrobić, żeby dochodzić swoich praw w związku z zamieszczeniem przez bank w ww. umowie klauzul niedozwolonych? Ten krótki niezbędnik skierowany jest do osób, które zaciągnęły zobowiązania w formie kredytów hipotecznych (indeksowanych i denominowanych) w latach 2004-2009. Bardzo często podczas spłacania „kredytu we frankach” od kilku dobrych lat Twój dług praktycznie nie zmalał, choć wpłaciłeś więcej, niż wynosi wartość Twojej nieruchomości. Ma to niestety związek z tym, że banki w umowach o kredyt hipoteczny zawierały tzw. klauzule niedozwolone, czyli zapisy, które pozwalały bankom na pobieranie od frankowiczów znacznie więcej pieniędzy, niż powinny. Aby odzyskać nadpłacone raty i obniżyć saldo kredytu, frankowicz musi samodzielnie dochodzić swoich praw w sądzie. Nasza białostocka kancelaria pomoże wszystkim tym, którym dał się we znaki kredyt frankowy.

Co to jest kredyt denominowany, a czym jest kredyt indeksowany?

Kredyt denominowany to kredyt, którego kwota została wyrażona w walucie obcej, jednak wypłata pieniędzy nastąpiła już w złotówkach po przeliczeniu według kursu kupna waluty w momencie wpłaty kredytu. Spłata następuje w ten sposób – kredytobiorca spłaca ratę w złotówkach w wysokości odpowiadającej równowartości raty w walucie obcej. Ustalenie wysokości raty w walucie polskiej następuje po przeliczeniu kursu waluty według jej kursu sprzedaży w określonym dniu. Wysokość samego kredytu, jak i kolejnych rat, uzależnione zostały od kursu franka szwajcarskiego, gdy więc kurs franka zmienia się, wzrasta także wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Kredyt indeksowany to natomiast kredyt udzielany i wypłacany w złotówkach, kwota kredytu jest więc ustalana w złotówkach, jednak następnie jest ona waloryzowana do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Poszczególne raty kredytu są ustalane w złotówkach, następne są przeliczane według kursu franka, tym samym kwota kredytu do spłaty została uzależniona od bieżącego kursu franka szwajcarskiego.

gotówka
figurka bogini Temidy

Co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne, czyli inaczej niedozwolone postanowienia umowne. Zgodnie z kodeksem cywilnym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień przejętych ze wzorca umowy zaproponowanej konsumentowi przez bank. Klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od dnia zawarcia umowy. Strony są jednak związane umową w pozostałym zakresie. W umowach kredytowych za abuzywne najczęściej uznaje się te zapisy, które stanowią, że przeliczenie kursu waluty przy wypłacie kredytu oraz spłacie poszczególnych rat nastąpi w oparciu o kurs franka ustalony w tabeli banku, podczas gdy nie są znane wskaźniki i metody ustalania kursu w tabeli. W takim przypadku całe ryzyko kursowe zostaje przerzucone na kredytobiorcę, a bank może w sposób całkowicie dowolny i niczym nie ograniczony, ustalać owe kursy. Za niedozwolone uznaje się również te zapisy, które kosztami pokrycia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego obciążają kredytobiorcę, jak również te odnoszące się do zmiennego oprocentowania, które tak naprawdę jest nieweryfikowalne.

Jak rozpocząć procedurę przeciwko bankowi?

Podstawą jest skompletowanie przez kredytobiorcę dokumentów związanych z kredytem tj. umowy kredytu hipotecznego, regulaminu, wszelkich podpisanych aneksów, pełnej historii uruchomienia i spłaty kredytu z informacjami dotyczącymi prowizji, ubezpieczenia, opłat dodatkowych oraz wysokością oprocentowania poszczególnych rat. Wymienione informacje można uzyskać po złożeniu w banku wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia np. według wzoru, który rekomenduje nasza kancelaria. Po otrzymaniu zaświadczenia z banku frankowicze powinni zwrócić się do naszej białostockiej kancelarii. Nasi specjaliści wykonają odpowiednią kalkulację związaną z kwotą żądania pozwu oraz analizą dokumentów. Tak szczegółowa analiza zapisów umowy kredytowej pozwoli ocenić naszym prawnikom, czy występują w niej niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), dotyczące stosowania przeliczeń na CHF według kursu określanego jednostronnie przez banki oraz czy w treści umowy zostało sprecyzowane, w jakiej walucie i w oparciu o jakie kryteria ma się odbywać spłata kredytu.

wieżowce
młotek

Czy warto dochodzić swoich praw w sądzie?

Obecnie jedynym rozwiązaniem, by odzyskać od banku bezprawnie pobrane środki, jest wytoczenie powództwa cywilnego. Postępowanie sądowe zawsze wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, gdyż to sąd ostatecznie zdecyduje czy roszczenie kredytobiorcy jest zasadne. Dlatego też złożenie powództwa powinno zostać poprzedzone dokładną analizą zawartej umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych postanowień umownych, gdyż to właśnie w oparciu o klauzule abuzywne będą formułowane roszczenia względem banku. Sądy orzekając na korzyść dla frankowiczów, orzekały o unieważnieniu zawartej umowy kredytowej bądź o jej odfrankowieniu, czyli usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych.

Unieważnienie

Unieważnienie umowy kredytowej powoduje, że taka umowa przestaje istnieć i traktowana jest, jakby nigdy nie została zawarta. Dzięki temu strony takiej nieważnej umowy zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, a ustanowione na rzecz banku zabezpieczenie hipoteczne upada. Bank w takim wypadku musi oddać wszystko to, co w związku z nieważną umową, pobrał od kredytobiorcy, a więc: prowizję za udzielenie kredytu, odsetki, poszczególne raty oraz inne opłaty „okołokredytowe”. Kredytobiorca natomiast musi zwrócić otrzymany kapitał. Wskazane roszczenia można wzajemnie potrącić, szczególne znaczenie mają terminy przedawnień tych roszczeń. Otóż kredytobiorcy przysługuje dłuższy termin przedawnienia – jego roszczenia przedawniają się dopiero z upływem 10 lat, natomiast bank może skutecznie dochodzić swoich roszczeń tylko przez 3 lata.

pisanie dokumentów
konsultacje

Odfrankowienie

Odfrankowanie polega natomiast na usunięciu z umowy klauzul, które zostały uznane za niedozwolone. Na skutek takiego zabiegu umowa kredytowa nadal pozostaje ważna i obowiązująca, jednakże kredyt staje się zwykłym kredytem złotówkowym. W takim przypadku bank będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaty na rzecz kredytobiorcy, która powstała na skutek stosowania przez bank ww. klauzul oraz obniżenia kolejnych rat kredytu, gdyż przy obliczaniu wysokości następnych rat postanowienia niedozwolone nie mogą być stosowane.

By realnie ocenić możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, powodzenia sprawy i uzyskać wszelkie informacje w konkretnym przypadku, najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem w celu dogłębnej, indywidualnej analizy. Kredyt frankowy potrafi zrujnować domowy budżet, dlatego nie zwlekaj – odwiedź naszą znajdującą się w Białymstoku kancelarię.

Copyright 2022 AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone