logo ah kancelaria prawna

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Obsługujemy podmioty gospodarcze praktycznie z każdej branży.

Obsługujemy również klientów indywidualnych. Poniżej prezentujemy specyfikację świadczonych przez naszą Kancelarię usług:

– kompleksowa obsługa prawna w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– doradztwo prawne i wydawanie opinii prawnych członkom zarządu, rad nadzorczych, przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego,
– stowarzyszeń i fundacji

– dziedziczenie w drodze ustawowej i testamentowej,
– składanie oświadczeń woli w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,
– dział spadku,
– roszczenia o zachowek,
– umowy dotyczące spadku w tym zrzeczenie się dziedziczenia,
– odpowiedzialność za długi spadkowe

– reprezentowanie stron przed sądem w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
– zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zaskarżanie listy wierzytelności,
– wnioski o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) oraz wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego, układowego, sanacyjnego, o zatwierdzenie układu),
– przygotowywanie propozycji układowych w imieniu dłużnika bądź wierzycieli,
– reprezentowanie wierzycieli na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli,
– zgłaszanie zarzutów przeciwko planowi podziału funduszów masy upadłości,
– pełnienie funkcji nadzorcy układu w oparciu o zawartą z dłużnikiem umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu,
– reprezentowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarcze.

– doradztwo prawne,
– reprezentowanie stron (kredytobiorców)

– umowy zawierane w ramach stosunku pracy,
– rozwiązywanie sporów pracowniczych w drodze negocjacji, a także w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy, odszkodowania, mobbingu

– reprezentowanie stron w mediacjach rodzinnych,
– cywilnych,
– karnych i gospodarczych,
– prowadzenie negocjacji w sprawach gospodarczych

– reprezentacja stron w postępowaniu przygotowawczym przed organami policji, prokuratury, a także przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

– roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty),

– rekompensata za tzw. mienie zabużańskie,       

– podział majątku,

– ochrona własności i posiadania,
– zasiedzenie,
– zniesienie współwłasności,
– ochrona dóbr osobistych,
– ustanowienie i zniesienie służebności,
– rozgraniczenie,
– ustanowienie i odwołanie darowizny,
– roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania,
lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz z czynów niedozwolonych,

– roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancja
jakości,

– sprawy z zakresu umowy spółki cywilnej,
– zobowiązania umowne: sprzedaż, najem i dzierżawa,
– umowy o dzieło i roboty budowlane,
– pożyczka,
– umowy rachunku bankowego,
– zlecenia,
– umowy agencyjne,
– komisu, przewozu osób i rzeczy,
– ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
– poręczenie i darowizna

– kompleksowa obsługa prawna i doradztwo prawne spółkom prawa handlowego, stowarzyszeniom, fundacjom,
– przekształcenie, łączenie, rozwiązanie i likwidacja spółki,
– przygotowanie umowy spółki, statusu stowarzyszenia oraz rejestracja w rejestrze przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

– sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości,

– analiza dokumentacji (rejestr ewidencji gruntów, księgi wieczyste, mapy geodezyjne),

– przygotowanie i opiniowanie umów kupna          

– sprzedaży nieruchomości

 

Copyright 2022AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone