logo ah kancelaria prawna
podpisywanie umowy o kredyt

Pułapki kredytów frankowych – jak z nich wyjść?

12/12/2022 – Wpisy blogowe

Bardzo często dzieje się tak, że spłacając „kredyt we frankach”, od kilku dobrych lat dług praktycznie nie zmalał, pomimo wpłacenia większej kwoty niż wartość nieruchomości. Ma to niestety związek z tym, że banki w umowach o kredyt hipoteczny zawierały tzw. klauzule niedozwolone, czyli zapisy, które pozwalały im na pobieranie od frankowiczów znacznie więcej pieniędzy, niż powinny. Osoby poszkodowane oczywiście mogą ubiegać się o odzyskanie nadpłaconych rat, obniżenie salda kredytu lub unieważnienie umowy. Wymaga to jednak samodzielnego dochodzenia swoich praw w sądzie. Skupimy się zatem na przedstawieniu najistotniejszych informacji dotyczących klauzuli, unieważnienia, jak i samego kredytu we frankach.

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzule abuzywne, inaczej niedozwolone postanowienia umowne, to takie postanowienia umowy zawieranej przez bank z klientem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnoszą się one do postanowień umowy przejętych ze wzorca umowy zaproponowanego klientowi przez bank. W umowach kredytowych za abuzywne najczęściej uznaje się te zapisy, które stanowią, że przeliczenie kursu waluty przy wypłacie kredytu oraz spłacie poszczególnych rat nastąpi na podstawie kursu franka ustalonego w tabeli banku. Najczęściej jednak wskaźniki i metody ustalania kursu w tabeli nie były przedstawiane klientowi. W takim przypadku całe ryzyko kursowe zostaje przerzucone na kredytobiorcę, a bank może w sposób całkowicie dowolny i niczym nieograniczony ustalać owe kursy.

Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowienie?

Unieważnienie umowy kredytowej powoduje, że taka umowa przestaje istnieć i traktowana jest, jakby nigdy nie została zawarta, jakby nigdy nie istniała. Na skutek unieważnienia takiej nieważnej umowy strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, a ustanowione na rzecz banku zabezpieczenie hipoteczne upada. W takim wypadku bank musi oddać wszystko to, co w związku z nieważną umową pobrał od kredytobiorcy, a więc: prowizję za udzielenie kredytu, odsetki, poszczególne raty oraz inne opłaty „okołokredytowe”. Kredytobiorca natomiast musi zwrócić otrzymany kapitał. Wskazane roszczenia można wzajemnie potrącić, natomiast należy przestrzegać terminów przedawnień tych roszczeń.

Odfrankowienie z kolei polega na usunięciu z umowy klauzul, które zostały uznane za niedozwolone. Na skutek takiego zabiegu umowa kredytowa nadal pozostaje ważna i obowiązuje, jednakże kredyt staje się kredytem złotówkowym. W takim przypadku bank będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy nadpłaty, która powstała na skutek stosowania przez bank ww. klauzul oraz obniżenia kolejnych rat kredytu, gdyż przy obliczaniu wysokości następnych rat postanowienia niedozwolone nie mogą być stosowane.

Mam kredyt we frankach – co dalej?

Podstawą rozpoczęcia procedury przeciwko bankowi jest skompletowanie przez kredytobiorcę dokumentów związanych z kredytem, tj.:

  • umowy kredytu hipotecznego,
  • regulaminu,
  • wszelkich podpisanych aneksów,
  • pełnej historii uruchomienia i spłaty kredytu z informacjami dotyczącymi prowizji,
  • ubezpieczenia,
  • informacji o opłatach dodatkowych oraz o wysokości oprocentowania poszczególnych rat.

Wymienione informacje można uzyskać po złożeniu w banku wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, np. według wzoru, który rekomendujemy. Po otrzymaniu zaświadczenia z banku należy zwrócić się do naszej kancelarii. Nasi specjaliści prawni i finansowi dokonają odpowiedniej kalkulacji związanej z kwotą żądania pozwu oraz analizą dokumentów.

Aby realnie ocenić możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, powodzenia sprawy i uzyskać wszelkie informacje oraz kompleksowe rozwiązania w indywidualnym przypadku, zapraszamy do naszej Kancelarii!

Copyright 2022AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone