logo ah kancelaria prawna

Polityka prywatność

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AH Kancelaria Prawna Dąbrowska Półkośnik Sp. k., NIP: 542 340 41 73, ul. Jurowiecka 21 lok. U5, 15-101 Białystok, www.ahkancelaria.pl, tel. 730-217-215, e-mail: sekretariat@@ahkancelaria.pl.

Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz prowadzenia w tym zakresie niezbędnej korespondencji,

2. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią ,

3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienia faktury, archiwizowania (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Kategorie pozyskanych danych osobowych: dane mające na celu potwierdzenie tożsamości oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania, nazwa firmy), dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury, dane osobowe przekazane w dokumentacji i w rozmowie w zakresie prowadzonego postępowania.

Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Pani/Pana dane osobowe pozyskano: bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (np. Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG czy innych podobnych źródeł), lub z Państwa strony www. Odbiorcy: Pani/Pana dane mogą być udostępniane: pracownikom Administratora w celu wykonywania czynności kancelaryjnych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług w tym zakresie dla Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator danych, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody i przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw można składać pisemnie na adres Administratora danych lub elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@ahkancelaria.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Copyright 2022 AH Kancelaria Prawna | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności